Pensa
en
gran

Fletxes del teclatUtilitza les fletxes
per navegar

pres-
tigi

Blanquerna-URL és l’única universitat privada catalana reconeguda com a CEI (Campus d’Excel·lència Internacional) i, la que assoleix un dels índexs d’ocupabilitat més elevats de tot el país.

proxi-
mitat

Els seminaris són l’element clau i distintiu de la metodologia Blanquerna-URL, i s’imparteixen cada setmana en tots els cursos. Grups reduïts amb un tutor professional en què es treballa en equip, de manera interdisciplinària, i es reprodueixen situacions reals del món professional.

opor-
tunitats

Blanquerna-URL té convenis amb més de 2.300 empreses i institucions per fer pràctiques obligatòries, supervisades i avaluades. De mitjana, un 40% dels graduats acaben trobant feina a partir de les pràctiques efectuades.

com-
promís

Dir estil Blanquerna és dir servei a les persones. Entenem l’etapa universitària com un creixement integral amb una forta exigència cultural i intel·lectual, que comporta un compromís en l’actitud davant els estudis i, alhora, un compromís ètic amb la ciutadania i en l’exercici professional.

inicia-
tiva

Blanquerna-URL exerceix un autèntic mestratge a l’hora de potenciar l’autonomia, l’emprenedoria i la innovació. A més a més, des del treball final de grau es pot accedir a programes que donen suport a projectes empresarials.

conei-
xement

Blanquerna-URL combina tres perfils diferents de professors: professionals en actiu, professors docents i professors investigadors, per garantir un coneixement integral, proactiu i crític.

tecno-
logia

A Blanquerna-URL no només es considera la tecnologia com una eina d’aprenentatge, sinó que també se n’exigeix la utilització en el context concret de la professió. Totes les facultats disposen de tecnologia on time.

ajuts

Blanquerna-URL destina més d’1.800.000 € a beques i ajuts. A més a més, facilita el pagament fraccionat de la matrícula; el 50% es paga en el moment de formalitzar-la i la resta en nou mensualitats.

el món

A més del contacte diari amb un campus amb una clara visió global del món, els estudiants de Blanquerna-URL obtenen projecció internacional mitjançant intercanvis acadèmics i estades de pràctiques en altres països.

Estudis

Sessions informatives

Sol·licitud de plaça

Quan? A partir de 4 de febrer. On? Per internet o presencialment en el centre.

Preinscripció online

Històries de bon futur

El valor afegit Blanquerna

Blanquerna - URL © 2014 Política de galetes